МАН_Здравев_000120 Edit

Summary

Component Unique Identifier
МАН_Здравев_000120
Level of Description
Series
Language
Macedonian

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  ракопис пишуван на машина за пишување и на рака. Теренско истражување во Амзабегово, Овче Поле.

Instances

 • Type
  Mixed Materials
  Container 1 Type
  Box
  Container 1 Indicator
  АК-12
  Container 2 Type
  Folder
  Container 2 Indicator
  АЕ-253
  Container 3 Type
  Page
  Container 3 Indicator
  1-19

Components