МАН_Здравев_000186 Edit

Summary

Level of Description
Series

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Анкети,прашалници,спроведувани меѓу музеите,институти за фолклор,завод за заштита на спомениците,архивот на Македонија и тн. Од страна на здружението на етнолози на Социјалистичка Република Македонија во рамки на Сојузот на етнолошките друштва на Југославија.

Instances

 • Type
  Mixed Materials
  Container 1 Type
  Box
  Container 1 Indicator
  АК-15
  Container 2 Type
  Folder
  Container 2 Indicator
  АЕ-321
  Container 3 Type
  Page
  Container 3 Indicator
  1-17

Components