МАН_Здравев_000196 Edit

Summary

Level of Description
Series

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Одлука за одржување на трет меѓународен етнолошки симпозиум,програма за работата на здружението на етнолозите на Македонија за периодот од 1997-2001 година предлози,известувања до ЗЕМ.

Instances

 • Type
  Mixed Materials
  Container 1 Type
  Box
  Container 1 Indicator
  АК-15
  Container 2 Type
  Folder
  Container 2 Indicator
  АЕ-331
  Container 3 Type
  Page
  Container 3 Indicator
  1-11

Components