ДЕМ_418 Транскрибирани теренски материјали Edit

Summary

Level of Description
Series
Language
Macedonian

Dates

  • 2008-05-11 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

  • Abstract

    Доселување, живот и раселување од селото Сович

Components