ДЕМ_606 Транскрибирани теренски материјали Edit

Summary

Level of Description
Series
Language
Macedonian

Dates

  • 2007-02-07 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

  • Abstract

    Озборувањето како механизам за социјална контрола во народната култура на Струшки Дримкол

Components