ДЕМ_623 Транскрибирани теренски материјали Edit

Summary

Level of Description
Series
Language
Macedonian

Dates

  • 2007-04-15 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

  • Abstract

    Свети места и свети води во с.Ветуница, верувањата и гатачката дејност поврзани со нив

Components