ВИД_402 Видео материјали, Малешевија, с. Негрево, Пехчево Edit

Summary

Component Unique Identifier
АВ - ЦД - 195
Level of Description
Collection
Language
Macedonian

Dates

 • 1999-05-26 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Теренско истражување во Малешевија, село Негрево, 26.05.1999 година. Од 7-ма минута посета во домот на Јелица Гошеска, изработка на сирење, ткаење на разбој, ткаенини, килими, везови, сновење, разговор за баење, гатање, народна медицина, свет камен, лековита вода до 1:33 минута. Од 1:34 до 2:00 мин. разговор со три жени, едната родена 1938 година во с. Владимирово, мажена и живее во с. Негрево, другата родена 1946 година во с. Митрашинци, мажена и живее во с. Негрево, третата не е заведено. Разговор за обичаи околу годишните празници, обичаи и обреди од животниот циклус, секојдневен живот.(касета 112, дупликат ВИД_76)

Instances

 • Type
  Video Materials
  Container 1 Type
  CD
  Container 1 Indicator
  АВ - ЦД - 195
  Container 2 Type
  Folder
  Container 3 Type
  Folder

Components