ВИД_408 Видео материјали, Голо Брдо, Албанија, носија Edit

Summary

Component Unique Identifier
АВ - ЦД - 200
Level of Description
Collection
Language
Macedonian

Dates

 • 2003 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Голо Брдо, Албанија, носија - 49 мин., 4.05.2003 (теренски истражувања) (Село Мал Острени, женска носија на исламизирани Македонци. Носија на селата - Мал и Голем Острени, Ржаново, Радоишта, Којовци, Требиште, Пасинки. Носија од Дебарско Поле, христијани од Мал Острени, Вормница, Пасинки, Орбели, Клење)Теренско истражување во Голо Брдо, Албанија. Презентација на делови од народна носија до 31 мин. од 32 мин. до 39 мин. музика и песни. Од 39 до 47 мин. презентација на носија во с. Пасинки. (касета 117)

Instances

 • Type
  Video Materials
  Container 1 Type
  CD
  Container 1 Indicator
  АВ - ЦД - 200
  Container 2 Type
  Folder
  Container 3 Type
  Folder

Components