ВИД_409 Видео материјали, Голо Брдо, Албанија Edit

Summary

Component Unique Identifier
АВ - ЦД - 201
Level of Description
Collection
Language
Macedonian

Dates

 • 2003-03-05 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Голо Брдо, Албанија - 1' 52'', 2.05.2003 (теренски истражувања) (село Требиште, воденици, предмети од покуќнина, искази за границите, театар "Скрб и утеха". Село Мало Острени - Пат за Мало Острени, исказ за границите, народна носија на исламизираните Македонци, техника на покривање со слама, пат за село Клење, машка носија на Македонци муслимани од село Клење, женска носија "Голобрдска" на Македонци Христијани од с. Клење, села Стеблево, Гинеец. До 8 мин. снимки од село, мелница за жито, од 10 мин. претставата Скрб и утеха. Од 47 мин. до 1:08 покривање на кров со слама. Од 1:09 до 1:53 презентација на носија во с. Клење. Носијата ја презентира Ана Ашталкоска. (касета 116, 118)

Instances

 • Type
  Video Materials
  Container 1 Type
  CD
  Container 1 Indicator
  АВ - ЦД - 201
  Container 2 Type
  Folder
  Container 3 Type
  Folder

Components